Regulamin

Spis treści:

§1 – Informacje wstępne
§2 – Słownik pojęć
§3 – Warunki techniczne
§4 – Zakres usług
§5 – Rejestracja
§6 – Umowa o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną między Fundacją, a zarejestrowanym użytkownikiem
§7 – Umowa o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną między Fundacją, a organizatorem
§8 – Umowa o odpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną między Fundacją, a organizatorem
§9 – Newsletter
§10 – Reklamy
§11 – Postępowanie reklamacyjne
§12 – Dane osobowe
§13 – Zasady odpowiedzialności
§14 – Zmiany regulaminu
§15 – Postanowienia końcowe

§1
[Informacje wstępne]

 1. Strona proanima.pl jest portalem internetowym, którego właścicielem jest Fundacja PRO ANIMA z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Jagienki 4, kod pocztowy 15-480 Białystok, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349650, o numerze NIP: 9662026204 oraz numerze REGON: 200346436.
 2. Portal Promocji Kultury – proanima.pl został utworzony, aby prezentować i promować wydarzenia kulturalne. Podstawową funkcją portalu jest automatyczne dostarczenie ofert dopasowanych do wskazanych przez użytkowników przy rejestracji zainteresowań i preferencji kulturalnych w następujących obszarach kultury: Film, Teatr, Sztuka, Taniec, Sport, Literatura, Moda, Historia oraz Muzyka z podziałem na podkategorie.
 3. Adres e-mail do kontaktu w sprawach związanych z portalem i na potrzeby wypełniania obowiązków i praw wynikających z niniejszego regulaminu: portal@proanima.pl.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację, w szczególności za pośrednictwem Portalu oraz korzystanie przez użytkowników z Portalu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi oferowanej poprzez Portal, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 6. Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej związane z funkcjonowaniem Portalu należą w całości do Fundacji.

§2
[Słownik pojęć]

 1. Portal – strona internetowa proanima.pl zawierająca zainstalowane narzędzie informatyczne służące do udostępniania informacji o wydarzeniach kulturalnych.
 2. Fundacja – Fundacja PRO ANIMA z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Jagienki 4, kod pocztowy 15-480 Białystok, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349650, o numerze NIP: 9662026204 oraz numerze REGON: 200346436.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu.
 4. Rejestracja – procedura zakładania konta użytkownika.
 5. Konto użytkownika – utrzymywany przez Fundację dla użytkownika pod unikalną nazwą i zabezpieczony hasłem zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane użytkownika.
 6. Zarejestrowany użytkownik – osoba posiadająca konto użytkownika na Portalu.
 7. Organizator – zarejestrowany użytkownik, który ma konto użytkownika z uprawnieniami dodawania oraz edycji wydarzeń oraz miejsc.
 8. Usługa – usługa świadczona przez Fundację w ramach Portalu.
 9. Wydarzenie – informacja o wydarzeniu opublikowana w Portalu przez organizatora odnosząca się do wydarzenia kulturalnego, w szczególności imprez typu koncerty muzyki klasycznej, spektakle teatralne, wernisaże i wystawy sztuki, imprezy tematyczne, warsztaty, wykłady itp.
 10. Miejsce – lokalizacja, w której obywają się wydarzenia, która zaprezentowana jest na Portalu. Miejsca mogą być dodawane przez organizatorów.
 11. Wydarzenie promowane – odpłatna usługa polegająca na oznaczeniu opublikowanego przez organizatora wydarzenia jako promowanego, co oznacza jego wyświetlanie w preferowanej w stosunku do zwykłych wydarzeń lokalizacji. Rozliczenie następuje w formie jednorazowej płatności.
 12. Abonament – odpłatna usługa polegająca na oznaczeniu wszystkich wydarzeń danego organizatora jako promowanych, co oznacza ich wyświetlanie w preferowanej w stosunku do zwykłych wydarzeń lokalizacji. Rozliczenie usługi następuje w formie płatności okresowej.
 13. Reklama – odpłatna usługa polegająca na emisji banera reklamowego organizatora na Portalu.
 14. Newsletter – personalizowana informacja zawierająca informacje o wydarzeniach kulturalnych wysyłana cyklicznie do subskrybentów zawierająca informacje o wydarzeniach kulturalnych.
 15. Subskrybent – użytkownik zapisany do newslettera.
 16. Cennik – wykaz cen usług odpłatnych świadczonych w ramach Portalu. Cennik dostępny jest pod adresem: ___________.
 17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 18. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.
 19. Prawo telekomunikacyjne – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800.
 20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204.
 21. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827.

§3
[Warunki techniczne]

 1. Do prawidłowego korzystania z Portalu wymagane są:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW,
  3. Fundacja zaleca korzystanie z przeglądarek internetowych Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub Microsoft Edge.

§4
[Zakres usług]

 1. Fundacja po założeniu konta użytkownika, zobowiązuje się do świadczenia na jego rzecz usług drogą elektroniczną. Korzystając z Portalu zarejestrowany użytkownik zawiera z Fundacją umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy.
 2. Wzorce umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane w ramach Portalu zostały opisane szczegółowo w § 6, § 7, § 8 i § 10.
 3. Fundacja świadczy nieodpłatnie następujące usługi zarejestrowanym użytkownikom:
  a. Prezentowanie spersonalizowanej informacji o wydarzeniach, korzystając z danych wprowadzonych przez zarejestrowanego użytkownika do Portalu podczas rejestracji.
  b. Wysyłka newslettera.
 4. Fundacja świadczy nieodpłatnie następujące usługi organizatorom:
  a. Umożliwienie promocji wydarzeń poprzez dodanie ich do Portalu i prezentowanie ich użytkownikom Portalu.
  b. Umożliwienie promocji wydarzeń poprzez wysyłanie informacji o nich w newsletterze.
 5. Fundacja świadczy odpłatnie następujące usługi organizatorom:
  a. Usługa wydarzenia promowanego,
  b. Usługa abonamentu.
  c. Usługa emisji reklamy.
 6. Cennik usług odpłatnych dostępny jest pod adresem: _______.

§5
[Rejestracja]

 1. Zarejestrowanym użytkownikiem mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Zarejestrowanymi użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Organizatorem mogą być osoby prawne oraz jednostki organizacyjne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Organizatorem może być również osoba fizyczna działająca w związku z wykonywaną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów w ramach Portalu może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją.
 4. Rejestracja w Portalu wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego poprzez podanie co najmniej:
  1) imienia i nazwiska,
  2) adresu e-mail,
  3) hasła,
  lub w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
  1) nazwy podmiotu,
  2) adresu e-mail,
  3) hasła,
 5. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności portalu należy uzupełnić dane rejestracyjne o informacje takie jak:
  1. dla zarejestrowanego użytkownika:
   • imię,
   • nazwisko,
   • płeć,
   • miasto,
   • telefon,
   • kraj,
   • data urodzenia,
   • e-mail,
   • hasło,
   • awatar użytkownika,
   • zainteresowania,
   • gatunki muzyczne;
  2. dla organizatora:
   • nazwa placówki,
   • ulica i numer lokalu,
   • kod pocztowy,
   • miasto,
   • kraj,
   • adres e-mail,
   • adres strony www,
   • tel. kontaktowy,
   • adresy profili użytkowych,
   • opis placówki,
   • organizowane wydarzenia,
   • zdjęcia;
 6. Rejestracja w Portalu jest możliwa tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 7. W wyniku prawidłowej rejestracji Portal tworzy dla zarejestrowanego użytkownika konto użytkownika przypisane do loginu będącego jego adresem e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta użytkownika po prawidłowej rejestracji.
  8. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych zarejestrowany użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na Portalu.

§6
[Umowa o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną między Fundacją, a zarejestrowanym użytkownikiem]

 1. Zawarcie umowy następuje w momencie założenia konta użytkownika na Portalu.
 2. W ramach opisywanej umowy zarejestrowany użytkownik ma
  1. prawo do:
   • korzystania z funkcjonalności dostępnych na Portalu, w szczególności do przeglądania informacji o wydarzeniach, miejsc, w których organizowane są wydarzenia,
   • zapisania się do newslettera,
  2. obowiązek:
   • podania autentycznych danych osobowych przy rejestracji konta użytkownika,
   • korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem oraz powszechnie przyjętymi zasadami netykiety,
  3. zakaz:
   • wykorzystywania mechanizmów, oprogramowania ani skryptów Portalu, w celach innych niż prawidłowe korzystanie z niego.
   • blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści w Portalu, chyba że działania takie są konieczne do prawidłowego korzystania niego.
   • wykonywania wszelkich działań, które mogą wpływać na zdolności do funkcjonowania infrastruktury Portalu, zwłaszcza działań, które mogą spowodować zakłócenie jej działania;
   • wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność Fundacji lub organizatorów w celach innych niż korzystanie Portalu;
   • dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
   • dostarczania treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, w szczególności zamieszczania na Portalu tekstów, zdjęć, filmów i innych utworów w rozumieniu prawa autorskiego, bez zgody ich autora;
   • dostarczania treści obraźliwych, nieprawdziwych, propagujących przemoc nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.
 3. W ramach opisywanej umowy Fundacja ma:
  1. prawo do:
   • weryfikacji danych wprowadzonych do Portalu przez użytkownika,
   • zablokowania konta użytkownika z ważnych przyczyn, w szczególności, gdy użytkownik po uprzednim wezwaniu przez Fundację nie spełnia swoich zobowiązań umownych lub też narusza postanowienia regulaminu;
   • rozwiązania umowy z użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. obowiązek:
   • umożliwienia użytkownikowi dostępu do narzędzia informatycznego zainstalowanego na Portalu, pozwalającego w szczególności uzyskiwać dostęp do informacji o wydarzeniach wprowadzonych do Portalu przez organizatorów.
  3. Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia za pośrednictwem funkcji „usuń konto” dostępnej w Portalu po zalogowaniu i wypełnieniu dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – loginu i hasła.
  4. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie usunięcia konta użytkownika.
  5. Zarejestrowany użytkownik może bez podania przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie dokonuje się poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od  umowy na adres e-mail Fundacji lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji.

§7
[Umowa o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną
między Fundacją, a organizatorem]

 1. Zawarcie umowy następuje w momencie założenia konta organizatora na Portalu.
 2. W ramach opisywanej umowy organizator ma:
  1. prawo do:
   • korzystania z funkcjonalności dostępnych na Portalu, w szczególności do wprowadzania do Portalu informacji o organizowanych przez organizatora wydarzeń oraz miejsc, w których organizowane są wydarzenia;
   • złożenia zamówienia na usługę odpłatną opisaną w §8.
  2. obowiązek:
   • podania autentycznych danych przy rejestracji konta organizatora,
   • podania autentycznych i rzetelnych informacji dotyczących organizowanego przez siebie wydarzenia,
   • korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem oraz powszechnie przyjętymi zasadami netykiety,
  3. zakaz:
   • wykorzystywania mechanizmów, oprogramowania ani skryptów Portalu, w celach innych niż prawidłowe korzystanie z niego.
   • blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści w Portalu, chyba że działania takie są konieczne do prawidłowego korzystania niego.
   • wykonywania wszelkich działań, które mogą wpływać na zdolności do funkcjonowania infrastruktury Portalu, zwłaszcza działań, które mogą spowodować zakłócenie jej działania;
   • wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność Fundacji lub innych organizatorów w celach innych niż korzystanie Portalu;
   • dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
   • dostarczania treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, w szczególności zamieszczania na Portalu tekstów, zdjęć, filmów i innych utworów w rozumieniu prawa autorskiego, bez zgody ich autora;
   • dostarczania treści obraźliwych, nieprawdziwych, propagujących przemoc nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.
 3. W ramach opisywanej umowy Fundacja ma:
  1. prawo do:
   • weryfikacji danych wprowadzonych do Portalu przez organizatora,
   • zablokowania konta organizatora z ważnych przyczyn, w szczególności, gdy organizator po uprzednim wezwaniu przez Fundację nie spełnia swoich zobowiązań umownych lub też narusza postanowienia regulaminu;
   • rozwiązania umowy z organizatorem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. obowiązek:
   • umożliwienia organizatorowi dostępu do narzędzia informatycznego zainstalowanego na Portalu, pozwalającego w szczególności wprowadzać informacje o organizowanych przez organizatora wydarzeniach oraz miejscach, w których te wydarzenia mają miejsce.
 4. Organizator może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia za pośrednictwem funkcji „usuń konto” dostępnej w Portalu po zalogowaniu i wypełnieniu dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – loginu i hasła.
 5. Organizator wydarzenia upoważnia Fundację do umieszczenia w Portalu nazwy lub znaku towarowego organizatora albo nazwy lub znaku towarowego organizowanego przez organizatora wydarzenia, w zakresie niezbędnym do weryfikacji korzystania przez organizatora z Portalu. Upoważnienie obejmuje możliwość wskazywania na okoliczność korzystania z Portalu przez Organizatora w Portalu, materiałach promocyjnych, komunikatach prasowych i innych materiałach o charakterze informacyjnym i promocyjnym.
 6. Organizator udziela Fundacji bezpłatnego, nieograniczonego czasowo ani terytorialnie prawa do umieszczenia w Portalu, na Facebooku, w aplikacjach oraz innych stronach Fundacji znaku towarowego organizatora w celu promocji usług oferowanych w ramach Portalu.
 7. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie usunięcia konta organizatora.

§8
[Umowa o odpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną między Fundacją, a organizatorem]

 1. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia na usługę Wydarzenia promowanego lub abonamentu.
 2. W ramach opisywanej umowy organizator ma prawa i obowiązki opisane w §7, jak również ma:
  1. prawo do:
   • oznaczenia wybranego wydarzenia jako promowanego w ramach usługi wydarzenia promowanego,
   • oznaczenia wszystkich wydarzeń jako promowanych, w ramach usługi abonamentu,
  2. obowiązek:
   • podania autentycznych danych koniecznych do rozliczenia finansowego z Fundacją, w szczególności numeru NIP.
 3. W ramach opisywanej umowy Fundacja ma prawa i obowiązki wymienione w §7, jak również ma:
  1. prawo do:
   • weryfikacji numeru NIP wprowadzonego do Portalu przez organizatora,
   • odstąpienia od wykonania usługi wydarzenia promowanego lub abonamentu w przypadku opóźnienia w regulowaniu należnego wynagrodzenia dłuższego niż 14 dni,
  2. obowiązek:
   • oznaczenia wybranego wydarzenia organizatora jako promowanego w ramach usługi wydarzenia promowanego i wyświetlania go na Portalu w preferowanej w stosunku do zwykłych wydarzeń lokalizacji,
   • oznaczenia wszystkich wydarzeń organizatora jako promowanych w ramach usługi abonamentu i wyświetlania go na Portalu w preferowanej w stosunku do zwykłych wydarzeń lokalizacji.
 4. Fundacja pobiera opłaty za usługi opisane w niniejszym paragrafie w wysokości określonej w cenniku. Fundacja przed zawarciem umowy obejmującej odpłatne usługi poinformuje organizatora o wysokości opłaty.
 5. Organizator akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na wszelkie zobowiązania o charakterze pieniężnym wynikające z faktu skorzystania z określonych usług udostępnionych w ramach Portalu opisanych w niniejszym paragrafie oraz cenniku.
 6. Płatność za zamówione usługi następuje poprzez opłacenie faktury wystawionej organizatorowi przez Fundację, na rachunek bankowy Fundacji.
 7. Faktury będą wystawiane przez Fundację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie do 7 dni od daty wykonania usługi lub w przypadku usługi abonamentu na koniec każdego miesiąca.
 8. W przypadku opóźnień w regulowaniu należnego wynagrodzenia, Fundacja naliczy ustawowe odsetki.
 9. Organizator może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia za pośrednictwem funkcji „usuń konto” dostępnej w Portalu po zalogowaniu i wypełnieniu dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – loginu i hasła.
 10. W przypadku rozwiązania umowy, organizator obowiązany jest uiścić opłatę za zamówione dotychczas usługi wydarzenia promowanego, a także za rozpoczęty miesiąc rozliczeniowy w przypadku usługi abonamentu.
 11. Organizator wydarzenia upoważnia Fundację do umieszczenia w Portalu nazwy lub znaku towarowego organizatora albo nazwy lub znaku towarowego organizowanego przez organizatora wydarzenia, w zakresie niezbędnym do weryfikacji korzystania przez organizatora z Portalu. Upoważnienie obejmuje możliwość wskazywania na okoliczność korzystania z Portalu przez Organizatora w Portalu, materiałach promocyjnych, komunikatach prasowych i innych materiałach o charakterze informacyjnym i promocyjnym.
 12. Organizator udziela Fundacji bezpłatnego, nieograniczonego czasowo ani terytorialnie prawa do umieszczenia w Portalu, na Facebooku, w aplikacjach oraz innych stronach Fundacji znaku towarowego organizatora w celu promocji usług oferowanych w ramach Portalu.
 13. Cennik usług odpłatnych dostępny jest pod adresem: _____.

§9
[Newsletter]

 1. Usługa newslettera polega na nieodpłatnym przesyłaniu przez Fundację na podany przez użytkownika podczas rejestracji adres e-mail wiadomości zawierających spersonalizowane informacje dotyczące wydarzeń lub wiadomości pocztą tradycyjną na podany przez użytkownika podczas rejestracji adres pocztowy. W przypadku użytkowników nieposiadających konta użytkownika na Portalu usługa polega na przesyłaniu przez Fundację na podany przez użytkownika adres e-mail ustandaryzowanej wiadomości dotyczącej wydarzeń. Użytkownik Portalu zapisujący się do newslettera nazywany jest subskrybentem.
 2. Każdy użytkownik Portalu może korzystać z usługi newslettera. Korzystanie z newslettera wymaga od użytkownika podania adresu e-mail lub adresu pocztowego oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie od Fundacji wiadomości nie stanowiących informacji handlowych w ramach usługi newslettera.
 3. Podanie adresu e-mail lub adresu pocztowego oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi newslettera.
 4. Subskrybent korzystając z usługi newslettera ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 5. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi newslettera stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Fundacji stanowić może naruszenie prawa.
 6. Umowa o korzystanie z usługi newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony w momencie zapisania się do newslettera za pomocą stosownego formularza dostępnego po zalogowania się do konta użytkownika na Portalu. W przypadku użytkownika nieposiadającego konta użytkownika zawarcie umowy następuje w momencie wprowadzenia adresu e-mail w stosownym formularzu na Portalu.
 7. Subskrybent ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy skutkuje cofnięciem zgody na wysyłkę newslettera udzielonej przez subskrybenta i usunięciem go z listy odbiorców newslettera. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Fundacji lub wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres Fundacji.
 8. Fundacja może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi newslettera po uprzednim poinformowaniu subskrybentów poprzez wiadomość e-mail lub wiadomość pocztą tradycyjną. Fundacja ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail lub adresu pocztowego podanego przez subskrybenta.
 9. Fundacja jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi newslettera. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały określone w Polityce prywatności.
 10. Subskrybent może bez podania przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie dokonuje się poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail Fundacji lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji.

§10
[Reklamy]

 1. Usługa reklamy polega na emisji baneru reklamowego organizatora na Portalu po uprzednim uzgodnieniu miejsca emisji oraz specyfikacji technicznej baneru.
 2. Umowa emisji reklamy zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia usługi reklamy poprzez konto użytkownika organizatora na Portalu, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia reklamy.
 3. Fundacja pobiera opłaty za usługę opisaną w niniejszym paragrafie w wysokości określonej w cenniku. Fundacja przed zawarciem umowy emisji reklamy poinformuje organizatora o wysokości opłaty.
 4. Organizator wypełniając formularz i akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na wszelkie zobowiązania o charakterze pieniężnym wynikające z faktu skorzystania z usługi emisji reklamy udostępnionej w ramach Portalu opisanej w niniejszym paragrafie oraz cenniku.
 5. Baner reklamowy organizatora zostaje zamieszczony w ustalonej lokalizacji Portalu na czas, w którym wyświetli się w ustalonej liczbie odsłon.
 6. Organizator otrzyma dostęp do serwisu, w którym na bieżąco będzie mógł monitorować ilość odsłon reklamy.
 7. Reklama nie może naruszać przepisów prawa ani dobrych obyczajów.
 8. Organizator odpowiada za treść zamieszczonych reklam.
 9. Organizator ma obowiązek podania autentycznych danych koniecznych do rozliczenia finansowego z Fundacją, w szczególności numeru NIP.
 10. Płatność za zamówione usługi następuje poprzez opłacenie faktury wystawionej organizatorowi przez Fundację, na rachunek bankowy Fundacji.
 11. Faktury będą wystawiane przez Fundację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie do 7 dni od daty wykonania usługi, lub w przypadku reklam obejmujących więcej niż okres jednego miesiąca na koniec każdego miesiąca, chyba że w umowie o świadczenie reklamy określono inaczej.
 12. Faktury płatne będą w terminie 14 dni od daty wystawienia.
 13. Fundacja ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy jeżeli treść reklamy łamie narusza przepisy prawa lub postanowienia niniejszego paragrafu.
 14. W przypadku opóźnień w regulowaniu należnego wynagrodzenia dłuższych niż 14 dni Fundacja zastrzega sobie prawo do zaprzestania emisji baneru reklamowego organizatora.
 15. Cennik usług odpłatnych dostępny jest pod adresem: _____.

§11
[Postępowanie reklamacyjne]

 1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Fundację w ramach portalu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego na Portalu, za pomocą wiadomości e-mail albo pocztą tradycyjną na adres Fundacji. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko podane przy rejestracji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Fundacja wzywa składającego reklamację do jej uzupełnienia w stosownym zakresie.
 4. Fundacja rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 6. W wypadku, gdy użytkownik będący konsumentem składa reklamację co do jakości usług oferowanych przez Fundację, a Fundacja nie uznaje roszczenia, użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.:
  1. postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;
  2. wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  3. interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4. rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§12
[Dane osobowe]

 1. Fundacja przetwarza dane osobowe użytkowników Portalu jako administrator danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały określone w Polityce prywatności.

§13
[Zasady odpowiedzialności]

 1. Fundacja podejmuje starania, aby zapewnić użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Portalu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
 2. Fundacja zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu serwisu. Każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 24 godziny. O każdej przerwie technicznej użytkownik będzie informowany.
 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Portalu przez użytkownika.
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Portalu z powodu siły wyższej, winy organizatora lub użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez Fundację.
 5. Fundacja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez użytkownika danych nieprawdziwych.
 6. Odpowiedzialność dotycząca treści opisu i innych informacji związanych z wydarzeniem leży wyłącznie po stronie właściwego organizatora. Informacje na temat wydarzeń, ilości dostępnych biletów, ceny biletu i formy płatności są określane przez właściwego organizatora, a Fundacja nie ma wpływu na jakość tych informacji i nie ponosi odpowiedzialności za nierzetelność tej informacji.
 7. Fundacja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich osób trzecich spowodowanego zamieszczeniem przez użytkownika na Portalu tekstów, zdjęć, filmów i innych utworów w rozumieniu prawa autorskiego, bez zgody ich autora;
 8. Fundacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług oferowanych w ramach Portalu oraz świadczenia usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§14
[Zmiany regulaminu]

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin może być zmieniony z powodu:
  1. zmiany w Portalu, w tym wprowadzenia nowych funkcjonalności, dodania nowych usług, a także zmiany wymogów technicznych;
  2. dodania lub zmiany usług świadczonych przez Fundację w ramach Portalu.
  3. chęci poprawy jakości obsługi użytkowników i ułatwienia im korzystania z Portalu;
  4. konieczności poprawy bezpieczeństwa dostępnych funkcjonalności Portalu;
  5. konieczności dostosowania regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, w tym decyzji, nakazów, orzeczeń, interpretacji lub innych postanowień organów publicznych;
  6. konieczności doprecyzowania lub wyjaśnienia postanowień regulaminu;
 2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Fundację, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia za pośrednictwem Portalu zmienionego regulaminu.
 3. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w regulaminie poprzez informację na Portalu. Jeśli użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków w terminie, zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez użytkownika. Za sprzeciw wobec zmienionego regulaminu uznaje się rozwiązanie umowy z Fundacją.

§15
[Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy Prawo telekomunikacyjne, Ustawa o prawach konsumenta oraz RODO.
 2. W razie sporów z użytkownikiem będącym konsumentem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. W razie sporów z użytkownikiem niebędącym konsumentem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Fundacji.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 marca 2020 r.

2022 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content

Rejestrując się zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, a także wyrażasz zgodę na otrzymywanie bezpłatnych biuletynów. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji klikając w link na dole każdego biuletynu.