Regulamin konkursów

Regulamin konkursów

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Pro Anima w Białymstoku, ul. Jagienki 4, 15-480, Białystok.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania (usuwania) prac tych uczestników konkursu, którzy naruszyli niniejszy regulamin, w szczególności regulacje chroniące prywatność osób trzecich.
4. Każda Uczestniczka i każdy Uczestnik uprawnieni są tylko do jednej nagrody.
5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pro Anima, z siedzibą przy ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok, zwany dalej: Administratorem;
6. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: portal[at]proanima.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego fanpage Portal Promocji Kultury Proanima na Facebook.com.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu.
4. Redakcja wybierze i nagrodzi najciekawsze wypowiedzi.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail lub w wiadomości prywatnej na Facebook.com.
7. Po otrzymaniu informacji o wygranej w Konkursie, laureaci nagród powinni w przeciągu trzech dni w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook.com lub przez pocztę elektroniczną przesłać dane potrzebne do przekazania nagrody, czyli imię i nazwisko oraz adres pocztowy znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać przekazana nagrody.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
2. Dane będą przetwarzane przez Fundacja Pro Anima w Białymstoku, ul. Jagienki 4, 15-480, Białystok – Administratora Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu przepisów RODO (Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych: iod@fundacjaproanima.pl.
3. Dane będą wykorzystane wyłącznie do celów związanych z organizowanym konkursem, co leży w uzasadnionym interesie ADO i jest zgodne z art. 6 ust 1 lit f) RODO.
4. Dane osób biorących udział w Konkursie są przetwarzane na postawie wyrażonej do tego celu zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO), z zastrzeżeniem możliwości jej odwołania w każdej chwili.
5. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu – mogą to być m.in podmioty świadczące usługi informatyczne lub inne, organizacyjnie wspierające realizację tego celu.
6. Informujemy o prawie dostępu do podanych danych, ich poprawiania, uaktualniania, a także do wyrażenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania, na zasadach opisanych w RODO
7. W przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, uczestnikowi konkursu przysługuje możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jednakże wcześniej bardzo prosimy o kontakt z Organizatorem: portal[at]proanima.pl, celem polubownego załatwienia sprawy.
8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zorganizowania konkursu i wyłonienia zwycięzcy, a następnie przez okres wynikający z przepisów regulujących możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Udostępnij:

FacebookTwitter


2021 © Fundacja ProAnima. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Scroll Up
Skip to content